Có 1 kết quả:

dòng shēn

1/1

dòng shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go on a journey
(2) to leave