Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cố gắng

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ 勖.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 勖.

Từ điển Trung-Anh

(1) exhort
(2) stimulate