Có 1 kết quả:

kān dìng

1/1

kān dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to demarcate
(2) to survey and determine