Có 1 kết quả:

wù shí ㄨˋ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pragmatic
(2) dealing with concrete issues

Một số bài thơ có sử dụng