Có 1 kết quả:

wù qǐng

1/1

wù qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

please (formal)