Có 1 kết quả:

wù nóng

1/1

wù nóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) farming
(2) to work the land

Một số bài thơ có sử dụng