Có 1 kết quả:

láo shí zi

1/1

láo shí zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) nuisance
(2) pain