Có 1 kết quả:

láo dòng néng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

ability to work