Có 1 kết quả:

láo fán

1/1

láo fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inconvenience
(2) to trouble (sb with a request)