Có 1 kết quả:

láo ér wú gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to work hard while accomplishing little
(2) to toil to no avail