Có 1 kết quả:

shì zài bì dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be determined to win (idiom)