Có 1 kết quả:

shì jūn lì dí

1/1

Từ điển Trung-Anh

evenly matched (idiom)