Có 1 kết quả:

shì zi

1/1

shì zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gesture
(2) posture