Có 1 kết quả:

shì chéng qí hǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

if you ride a tiger, it's hard to get off (idiom); fig. impossible to stop halfway