Có 1 kết quả:

shì néng

1/1

shì néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

potential energy