Có 1 kết quả:

qín jiǎn bàn xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run a school diligently and thriftily