Có 1 kết quả:

qín jiǎn qǐ jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

to rise up by thrift and hard work (idiom)