Có 1 kết quả:

qín jiǎn

1/1

qín jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hardworking and frugal

Một số bài thơ có sử dụng