Có 1 kết quả:

qín jiǎn jiàn guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

to build up the country through thrift and hard work (idiom)