Có 1 kết quả:

qín jiǎn chí jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

hardworking and thrifty in running one's household