Có 1 kết quả:

qín jiǎn wéi fú wù zhī běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

hardwork and thriftiness are the foundations of service (idiom)