Có 1 kết quả:

qín zé bù kuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

If one is industrious, one will not be in want. (idiom)