Có 1 kết quả:

qín lì

1/1

qín lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardworking
(2) diligent

Một số bài thơ có sử dụng