Có 1 kết quả:

qín wù ㄑㄧㄣˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) service
(2) duties
(3) an orderly (military)