Có 1 kết quả:

qín wù bīng

1/1

qín wù bīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

army orderly