Có 1 kết quả:

qín wù bīng ㄑㄧㄣˊ ㄨˋ ㄅㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

army orderly