Có 1 kết quả:

qín wù yuán ㄑㄧㄣˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) odd job man
(2) army orderly