Có 1 kết quả:

qín láo

1/1

qín láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardworking
(2) industrious
(3) diligent

Một số bài thơ có sử dụng