Có 1 kết quả:

qín láo bù yú kuì fá ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄟˋ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Poverty is a stranger to industry. (idiom)