Có 1 kết quả:

qín miǎn

1/1

qín miǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chăm chỉ, siêng năng

Từ điển Trung-Anh

(1) diligence
(2) diligent
(3) industrious