Có 1 kết quả:

qín wù

1/1

qín wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) service
(2) duties
(3) an orderly (military)