Có 1 kết quả:

qín wù yuán

1/1

qín wù yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) odd job man
(2) army orderly