Có 1 kết quả:

qín fèn

1/1

qín fèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardworking
(2) diligent