Có 1 kết quả:

qín kěn

1/1

qín kěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diligent and attentive
(2) assiduous
(3) sincere