Có 1 kết quả:

qín pǔ

1/1

qín pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) simple and industrious
(2) hardworking and frugal