Có 1 kết quả:

qín jǐn

1/1

qín jǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diligent and painstaking