Có 1 kết quả:

lì zhì gē

1/1

lì zhì gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ugly guy with a pretty girlfriend (slang)