Có 1 kết quả:

sháo zuǐ yù

1/1

sháo zuǐ yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spoon-billed sandpiper (Eurynorhynchus pygmeus)