Có 1 kết quả:

sháo zi

1/1

sháo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scoop
(2) ladle
(3) CL:把[ba3]