Có 1 kết quả:

yún shi

1/1

yún shi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) even
(2) uniform