Có 1 kết quả:

yún zhěng

1/1

yún zhěng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đều, ngay ngắn

Từ điển Trung-Anh

neat and well-spaced