Có 1 kết quả:

yún jìng

1/1

yún jìng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đều, ngay ngắn
2. đông phục

Từ điển Trung-Anh

(1) even
(2) uniform