Có 1 kết quả:

yún chèn

1/1

yún chèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well proportioned
(2) well shaped