Có 1 kết quả:

yún sù

1/1

yún sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

uniform velocity