Có 1 kết quả:

yún sù ㄩㄣˊ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

uniform velocity