Có 1 kết quả:

gōu sān dā sì

1/1

gōu sān dā sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make hanky-panky
(2) to seduce women