Có 1 kết quả:

gōu rén

1/1

gōu rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sexy
(2) seductive