Có 1 kết quả:

gōu duì

1/1

gōu duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to blend various types of wine (or spirits, or fruit juices etc)