Có 1 kết quả:

gōu huà

1/1

gōu huà

phồn thể

Từ điển phổ thông

phác thảo, phác hoạ

Từ điển Trung-Anh

(1) to sketch
(2) to delineate