Có 1 kết quả:

gōu shǒu

1/1

gōu shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collude with
(2) to collaborate
(3) (basketball) hook shot