Có 1 kết quả:

gōu quán

1/1

gōu quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hook (punch in boxing)