Có 1 kết quả:

gōu da

1/1

gōu da

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gang up
(2) to fool around with
(3) to make up to